Jeremias Capítulo 25

21 Edom, Moabe e os amonitas,